PETROVO BRDO (830 m) – MOŽIC (1602 m)

Koledar izletov 2021

PROGRAM IZLETOV – MLADI PLANINEC

Izlet v neznano